تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - به اندازه یک دانه گندم...
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم