تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - چند متن، در قلب چند عکس... (2)
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم