تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - یلدا ، بزرگترین و باشکوهترین رسم بازمانده از آئین مهر (میترائیسم)
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم