تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - چند متن، در قلب چند عکس...
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم