تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - جلسه اخر کورس گوارش+اصلاحیه جلسه 6
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم