تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - آدم پنچری قطار بگیره ولی اینجوری ضایع نشه!
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم