تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - **عرض تبریك**
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم