تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - نه فقط تو ایرانه و نه فقط تو این قرن!!خودت بخون تا بفهمی
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم