تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - چگونه تو را بخوانم كه من منم ؟
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم