تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه گردو یا شایدم:
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم