تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - اندر احوالات دانشگاه رفتن پسران- طنز
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم