تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - شیوه صحیح درس خوندن شب امتحان!!
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم