تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - عیدتون مبارک،دلتون شاد
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم