تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - @@خانم سمیرا صادقی تبریكات ما رو پذیرا باشید@@
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم