تبلیغات
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی - آیا می دانید...؟
دانشجویان پزشكی شهید صدوقی
از ذكر علی مدد گرفتیم آن چیز كه می شود گرفتیم*در بوته آزمایش عشق از نمره بیست صد گرفتیم